Warning: Expiry date cannot have a year greater then 9999 in /home/sdk/domains/cszone.pl/public_html/system/common.php on line 244
CsZone.PL - Polski Serwis o Counter Strike

   
 
  • Wiadomości
 
   Nuclear Down to single-playerowy mod do Half-Life2. Wizja przedstawiona w grze dotyczy naszej przysz?o?ci. Pesymistyczne spojrzenie na jej temat oferowa?o nam ju? wielu twórców gier. My?l?c o wojnie nuklearnej, i grach z ni? zwi?zanych, zaraz przychodzi nam do g?owy legendarny Fallout.

   Fabu?a samego Nuclear Down jest, powiedzmy sobie szczerze, dosy? typowa . Po wojnie nuklearnej prze?ywa tylko garstka ludzi. Jeden z nich znajduj? na pustyni pewien przedmiot, cz??? urz?dzenia nale??cego do staro?ytnych cywilizacji. Nie ma poj?cia, do czego owe urz?dzenie mia?oby s?u?y? - k?opoty jednak z nim zwi?zane, przychodz? same.

   Autorzy moda zasypuj? nas ?wietnie wykonanymi Concept Artami, ale równie? pojawiaj? si? pierwsze In-Game Screenshot'y.


Oficjalna strona moda: http://www.nuclear-dawn.net
Po miesi?cach prób i testów jest ju? gotowy do opublikowania nowy Vip Mod dla Counter-Strike: Source. Pod koniec tygodnia przejdzie on w decyduj?c? faz? testów ( Final Beta ) i b?dzie dost?pny publicznie.

Mod ten "dodaje" do klasycznego CS:S'a brakuj?cy tryb VIP'a. Warto doda?, ?e jednym z mapperów jest min. sam 3D Mike.

Kilka screenów z map:Model gracza VIP w Counter-Strike: Source:Autorzy moda zach?caj? do testów na ich serwerze: paf3.nuclearfallout.net:27015 .

Wi?cej screenów i informacji pod tym adresem
W ?rodowym meczu w ramach ClanBase EuroCup, zmierzy?y si? Northern Darkness (ND) i Ancients. Mecz sk?ada? si? z map: dwa razy de_dust2 i de_nuke. A tak przedstawia?y si? wyniki, i sk?ady.

Northern Darkness ( 32:7 ) Ancients

Mapy: de_dust2, de_dust2, de_nuke, de_nuke
Typ Rozgrywek: ClanBase EuroCup XII
Sk?ady:
ND: Vivid, goLLi, Blaze, Gigre, proph
Ancients: KODIAK, akira, b3a$t, Piki, SLOBY
Gracz meczu: Blaze


Przebieg meczu: ( t?umaczenie z clanbase.com )


Pierwsza runda: de_dust2

ND wygra?o "Knife Round" i wybrali CT.

Po krótkim czasie gry, sta?o si? oczywiste, ?e Ancients nie by?o godnym przeciwnikiem dla ND. Ancients nie mia?o ?adnych szans.

Northern Darkness zacz??o szybko dominowa?, i to za spraw? jednego ze swoich graczy - Blaze'a, który wyró?nia? si? z grona. On w ka?dej rundzie zabija? wi?cej ni? jednego przeciwnika. By? jak wielka sciana, której nikt nie móg? przej??. Kiedy jeden z TERRO zabi? go, Gigre przyszed? z pomoc?. W mi?dzyczasie reszta dru?yny sprawdza?a czy na Bombside'zie A nikt nie podk?ada bomby. goLLi w niektórych rundach przypomina? swoj? gr? BULDO?ERA. Ka?dy gracz z ND wykona? swoj? prac? na 5+, a Blaze jak ju? wy?ej wspomnia?em "DOMINOWA?!".

ND wygra?o 14 do 1Druga runda: de_dust2

Wygl?da?o to na niemo?liwe dla Ancients, ?eby wygrali t? map?. Potrzebowali zbawienia, ale bogowie byli chyb ?li.

Ancients wygra?o pierwsze trzy rundy, ale ju? nast?pne dwie "oddali" ND.

Ancients wygra?o 3 do 2Trzecia runda: de_nuke

ND znowu wygra?o "Knife Round" i po raz drugi zdecydowali zagra? jako CT. Sytuacja z dust2 znowu si? powtórzy?a. ND znowu dominowa?o! Najpierw gra?o ostro?nie, ale po paru rundach zapomnia?o o tym, i zacz??o grac bardziej agresywnie. Na tej mapie dominowa? goLLi. Blaze mog? ?piewa? piosenk? "Staying alive", poniewa? Ancients zabili go tylko jeden raz. ?redni czas jednej rundy wynosi? 30-40 sekund!! Ancients nie mia?o ??dnych szans.

ND wygra?o 15 do 0Ostatnia runda: de_nuke

ND potrzebowa?o tylko jednej rundy, aby wygra?. By?a to tylko strata czasu. Ancients zdecydowali, ?e nie poddadz? si? bez walki wi?c wygrali trzy rundy dla ocalenia honoru. ND zako?czy?o ostatni? map? z wynikiem 16 do 3

Ancients wygra?o 3 do 1


Gracz meczu: Blaze

Wi?cej informacji pod tym adresem

?ród?o: http://www.clanbase.com
W tym modzie przenosimy si? w czasy ?redniowiecza. To chyba jedyny taki mod.
Data premiery nie jest jeszcze znana, ale miejmy nadziej?, ?e nast?pi to niebawem. Dost?pnych b?dzie du?o lokacji od zamków, lochów, opuszczonych wsi do bezludnych wysp. Nie pozostaje nam nic tylko czeka?.

    Oto kilka screenów:


Strona Mod'a: www.pvkii.com