Warning: Expiry date cannot have a year greater then 9999 in /home/sdk/domains/cszone.pl/public_html/system/common.php on line 244
CsZone.PL - Regulamin forum

   
 
 • Regulamin forum

Prosimy o zapoznanie si? z poni?szym regulaminem naszego forum. Nieprzestrzeganie poni?szych zasad, mo?e spowodowa?, ?e zostaniecie zbanowani okresowo, b?d? te? do?ywotnio.

Tre?? postów:
 • Na forum zabrania si? umieszczania tre?ci obra?liwych lub oszczerczych wzgl?dem innych u?ytkowników lub mniejszo?ci rasowych, religijnych itp.
 • Obowi?zuje zakaz umieszczania pornografii, wulgarnego s?ownictwa i drastycznych scen przemocy.
 • Zabrania si? umieszczania informacji na temat cracków, cd-key'i, keygenów, nielegalnego oprogramowania, opisów obej?cia zabezpiecze? itp.
 • Nie dopuszcza si? umieszczania reklam innych stron pomijaj?c profil u?ytkownika.
 • Posty w tematach powinny dotyczy? problemu poruszonego w pierwszym po?cie.
 • Zabrania si? stosowania kolorowych, nieczytelnych czcionek.
 • Zabrania si? pisania tylko z du?ych liter ( krzyk ).
 • Przy pisaniu postów, nale?y zwraca? uwag? na: znaki interpunkcyjne, wielko?? liter w zdaniu oraz ortografi?.
Nowe tematy:
 • Przed zamieszczeniem nowego tematu nale?y u?y? funkcji Szukaj.
 • Zabrania si? umieszczania dwóch postów pod sob? przez jednego u?ytkownika, w razie potrzeby nale?y u?y? funkcji Edytuj.
 • Nazwa tematu musi mówi? co? o tre?ci.
 • Tematy nale?y zak?ada? w przeznaczonych do tego forach.
 • Zabrania si? pisania tylko z du?ych liter ( krzyk ) zarówno w tematach jak i tre?ci postów.
 • Zabrania si? pisania tego samego tematu dwa lub wi?cej razy ( Spam ).
 • Nie zastosowanie si? do powy?szych punktów, b?dzie równoznaczne z usuni?ciem tematu przez moderatora
Sygnatura:
 • ??czna wysoko?? grafiki w sygnaturze nie mo?e przekracza? 100px i 450px szeroko?ci.
Pomó? nam:
 • Je?li chcesz poinformowa? moderatorów o z?amaniu regulaminu lub niedzia?aj?cym linku u?yj funkcji Zg?o? moderatorowi.
 • Pe?n? list? moderatorów, do których mo?na zg?asza? sugestie znajduje si? tym adresem.
 • Moderator ma zawsze racj?.